POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), l’Usuari que faciliti dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina web o dels nostres serveis de atenció telefònica, queda informat i consent la incorporació d’aquestes dades als fitxers propietat de Jordi Garganta Pellicer (En endavant, AMITIKIA), amb la finalitat de mantenir la qualitat dels serveis proporcionats als clients, contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.

Llevat que ens comuniqui la seva voluntat en contra, comunicant a l’adreça de correu electrònic info@amitikia.com, les seves dades podran ser utilitzades també per a l’enviament d’informació comercial d’AMITIKIA, fins i tot per mitjans electrònics.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa. En cas de facilitar dades de tercers, és responsabilitat de l’usuari haver-los informat prèviament de tot el que disposa aquest document i obtenir el seu consentiment. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a AMITIKIA o a tercers.

AMITIKIA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. De conformitat amb el que disposa la LOPD, AMITIKIA l’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment previstos, dirigint-se a AMITIKIA, mitjançant comunicació escrita acompanyada del seu D.N.I. a: C / Baldiri Reixach, Nº 309, 17820 Banyoles (Girona).