AVÍS LEGAL

El titular d’aquesta pàgina web és la societat AMITIKIA (En endavant, AMITIKIA), amb CIF 77910134A i inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 2890, Foli 64, Full GI-53352. El domicili social és al carrer Baldiri Reixach, número 309 de Banyoles, 17820 Girona. El telèfon de contacte és +34 972 583 401 i l’adreça de correu electrònic és info@amitikia.com.

La utilització d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Alguns aspectes d’aquesta pàgina web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

Tots els continguts d’aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de AMITIKIA o de tercers , no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquesta web.

Queda prohibit qualsevol ús d’aquesta web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de AMITIKIA, dels seus clients o proveïdors o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol ús d’aquesta web que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de AMITIKIA, dels seus clients o proveïdors o de tercers.

L’usuari, s’haurà d’abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per AMITIKIA o pel titular d’aquests drets.

  • Reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció.

  • Extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants d’aquest web.

En qualsevol cas, s’exceptua de l’anterior la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que sigui expressament autoritzada per AMITIKIA. L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web ha de complir les condicions següents:

  • No es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de AMITIKIA o els seus clients o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la llei.

  • Des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre AMITIKIA, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors, empleats o clients.

  • El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de AMITIKIA dins de la seva pàgina web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per AMITIKIA.

  • La pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que AMITIKIA dóna suport o dóna suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per AMITIKIA i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

Aquesta Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’Internet (enllaços). AMITIKIA no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb AMITIKIA indicant-ho.

Els menors d’edat han de sol·licitar i obtenir el permís dels seus pares, del tutor o del representant legal abans de poder accedir als continguts que s’incorporen al Portal. No obstant això, la condició d’usuari mai podrà ser exercida per un menys d’edat tret que el mateix actuï mitjançant representant legal. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat no autoritzats. AMITIKIA recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts no són apropiats per a l’edat d’aquests últimos.

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació.